Bài 5 : trợ từ は

V る+のは A です。 

Đã học (ở bài 8)

サッカーは  おもしろいです。  Bóng đá thì thú vị.    

Bài này học cách nói cụ  thể là “xem bóng đá thì thú v ị” hay “chơi bóng đá thì thú vị”

サッカーを  するの  は  おもしろいです。  Chơi bóng đá thì thú vị.

サッカーを  見るの  は  おもしろいです。  Xem bóng đá thì thú vị.

Các tính từ  thường được sử  dụng  trong mẫu câu này gồm: たのしい、おもしろい、

むずかしい、やさしい、はずかしい、きもちが  いい、きけん[な]、  たいへ[な]…

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online